ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបត្រ...

អ្នកសៀមរាបត្រៀមដាច់ភ្លើងឲ្យហើយទៅ!!!

0

សៀមរាប: តើអ្នកសៀមរាបដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាទេ?

មតិយោបល់