ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកសៀមរាបដ...

តើអ្នកសៀមរាបដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាទេ?

0

សៀមរាប: តើអ្នកសៀមរាបដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាទេ?

មតិយោបល់