ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ ត្រ...

ចង់ដឹងអត់ ត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះ ដើម្បីធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍….?

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីបំពេញបែបបទ ធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងសំបុត្រកំណើត សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត តើយើងត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះភ្ជាប់មកជាមួយ?

សូមធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា៖

មតិយោបល់