ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកភ្នំពេញហើ...

អ្នកភ្នំពេញហើយអ្នកតាខ្មៅបន្តិចទៀតកាន់តែងាយស្រួលហើយ!!!

0

ភ្នំពេញ: បន្តិចទៀតអ្នក ក្រុងភ្នំពេញ និងអ្នកក្រុងតាខ្មៅ កាន់តែងាយស្រួលហើយព្រោះអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកក៍បាន ផ្លូវគោកក៍បាន៕

 

មតិយោបល់

Loading...