ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកសៀមរាបដ...

តើអ្នកសៀមរាបដឹងដាច់ភើ្លងប៉ុន្មានថ្ងៃទេ?

0

សៀមរាប: តើអ្នកសៀមរាបដឹងដាច់ភើ្លងប៉ុន្មានថ្ងៃទេ?

 

មតិយោបល់