ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកដឹងតម្ល...

តើអ្នកដឹងតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ហើយឬនៅ?

0

តើអ្នកដឹងតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:ថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ហើយឬនៅ?

 

មតិយោបល់