ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកក្រុងតា...

តើអ្នកក្រុងតាខ្មៅ ដឹងដាច់ទឹកថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

0

តើអ្នកក្រុងតាខ្មៅ ដឹងដាច់ទឹកថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

 

មតិយោបល់