ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពអសកម្មក្នុងការ…

0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពអសកម្មក្នុងការបិទស្ទីកឃ័រ ការចងបដា និងការចែកខិត្ដប័ណ្ណ នាៗ របស់ក្រុមហ៊ុនអជីវកម្មផ្សេងៗ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៕

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.