ចង់ដឹងអត់ គុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាដែរ?

ភ្នំពេញ: ក្រសួងបរិស្ថានសូមជូនដំណឹង ដល់សាធារណជនអំពីស្ថានភាព គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថា គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកម្រិតល្អប្រសើរ៕

មតិយោបល់