លិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចំពោះវេជ្ជបណ្ឌិត ហម ឡុង ដែល…

លិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចំពោះវេជ្ជបណ្ឌិត ហម ឡុង ដែល

 

មតិយោបល់