ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្ពស់ទឹកមានក...

កម្ពស់ទឹកមានការប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយ នៅតាមបណ្ដាទន្លេ

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីអំពីកម្ពស់ទឹក តាមបណ្ដាទន្លេនាៗ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

មតិយោបល់