ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បង្ហាញឈ្មោះអ្...

បង្ហាញឈ្មោះអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសក្នុងព្រឹត្តការណ៍ស្រុតអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: បង្ហាញឈ្មោះអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសក្នុងព្រឹត្តការណ៍ស្រុតអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានលំអិតសូមអានបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម:

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.