លោក អ៊ុន ចាន់ដា ពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ទៅជា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម

លោក អ៊ុន ចាន់ដា ពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ទៅជា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម

 

មតិយោបល់