ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក ប្រាក់ សុ...

លោក ប្រាក់ សុវណ្ណ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

0

លោក ប្រាក់ សុវណ្ណ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

 

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.