លោក ប្រាក់ សុវណ្ណ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

លោក ប្រាក់ សុវណ្ណ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

 

មតិយោបល់