ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសពត៌មានហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ព្យាបាលក្រពះ STOMACHកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួង

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសពត៌មានហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ព្យាបាលក្រពះ STOMACH កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថឈ្មោះ ព្យាបាលក្រពះ STOMACH ដោយគ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ។

មតិយោបល់