ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ...

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់