ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយ Share ផងប...

ជួយ Share ផងបងប្អូន ដើម្បីបានដឹងដល់ម្ចាស់ ឬសាច់ញាតិអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដូចភិនភាគក្នុងរូប

0

ត្បូងឃ្មុំ: អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួង សូមជំរាបជូនដល់សាម៉ីខ្លួន ឬជាសាច់ញាតិរបស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង៤ខាងក្រោមនេះ សូមមកយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួង លេខទំនាក់ទំនង ០៩៧ ៦២២០ ១៦៧៕

មតិយោបល់