ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយ Share បងប...

ជួយ Share បងប្អូនដើម្បីបានដឹង! ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ សូមបញ្ឈប់ការទិញ ប្រើប្រាស់ផលិតផលឱសថ ពីគណនីហេ្វសប៊ុកនេះបន្ទាន់

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Happy Sweet Oshop កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថ គ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់