ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានចំពោះឱសថ៣មុខដែលគ្មានច្បាប់ពីក្រសួង

0

ភ្នំពេញ: សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង! ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មាន ជម្រាបជូនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការីទាំងអស់ស្តីពីការ ហាមឃាត់ការចែកចាយ និងតាំងលក់ឱសថចំនួនបីមុខ ១-Cadinutrivit, ២-Vitamine B1,B6,B12-HV, ៣-HV Calci-D មានបិទលតាបត្រក្លែងបន្លំដែលលេខបញ្ជិកា និងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន P.V.B PHARMA គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.