ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទីតាំង និងមណ្...

ទីតាំង និងមណ្ឌលសម្រាប់ប្រឡងរបស់បេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យជ្រាបថា៖

មតិយោបល់

Loading...