ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការទប់ទល់ នឹង...

ការទប់ទល់ នឹងការបាក់ច្រាំងដោយបាវខ្សាច់…

0

កំពង់ចាម: នៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមន្រ្តីបចេ្ចកទេស របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាក់ រួមនឹងមន្រ្តីបចេ្ចកទេស បាននឹងបន្តអន្តរាគមន៍ក្នុងការទប់ទល់នូវការបាក់ច្រាំង ចំណុចឃុំពាមកោះស្នា និងឃុំព្រះអណ្តូងដែលជាចំណុចទី២ បន្ថែមទៀត។ ទន្ទឹមនោះចំណុចទី៣ ដែលបាននឹងកំពុងសម្អាតបាតក្រោមមុននឹងរៀបបាវខ្យាច់ (Geotextile) នៅថ្ងៃស្អែក៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.