សមយ័ប្រលងត្រូវបានបញ្ចប់រូបភាពខ្លះៗបង្ហាញពីរទំហំនៃទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្តាយ សំរាប់កូនម្នាក់ៗ ដូចនេះហើយកូនត្រូវចាំថា “កុំ ចាំទាល់តែខ្លួនមានគ្រួសារមានកូន ទើបយល់ពីទំហំនៃទឹកចិត្តឪពុកម្តាយ ” ជូនពរប្អូនៗក្មួយៗប្រលងជាប់បាននិទ្ទេសល្អគ្រប់ៗគ្នា

ព្រះសីហនុ: យោងតាមផេក ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា សមយ័ប្រលងត្រូវបានបញ្ចប់រូបភាពខ្លះៗបង្ហាញពីរទំហំនៃទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្តាយ សំរាប់កូនៗម្នាក់ ដូចនេះហើយកូនត្រូវចាំថា “កុំ ចាំទាល់តែខ្លួនមានគ្រួសារមានកូន ទើបយល់ពីទំហំនៃទឹកចិត្តឪពុកម្តាយ ” ជូនពរប្អូនៗក្មួយៗប្រលងជាប់បាននិទ្ទេសល្អគ្រប់ៗគ្នា ៕

 

មតិយោបល់