-

អ្នកនៅភ្នំពេញ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មាន និងរាយការណ៍នូវបទល្មើសផ្សេងៗ គឺ២៤ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង

ភ្នំពេញ: ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មាន និងរាយការណ៍នូវបទល្មើសផ្សេងៗ ដូចជាករណីគាស់ផ្ទះ លួច ឆក់ ប្លន់ ប្រើប្រាស់ និងជួញដូរសារធាតុញៀន ដល់សមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្តាខណ្ឌ ដែលគាត់រស់នៅលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ គឺ ២៤ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង៖

មតិយោបល់