រួសរាន់ទ្បើង! អ្នកខកខានមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធទាន់ពេលកំណត់ នឹងត្រូវរងនូវទោសទណ្ឌ តាមច្បាប់ជាធរមាន

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់