ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រះមហាក្សត្យ...

ព្រះមហាក្សត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់តំណែងលោក សេង សុវណ្ណារ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានព្រះរាជ្យក្រឹត្យជូនដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.