ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ទីរធនធានទឹ...

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកជញ្ជូនថ្មធំ និងរៀបចំច្រកថ្មតូចក្នុងកញ្រ្ចែងដែក ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍គ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង

0

ឧត្តរមានជ័យ: នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដឹកជញ្ជូនថ្មធំ និងរៀបចំច្រកថ្មតូចដាក់ក្នុងកញ្រ្ចែងដែក ដើម្បីត្រៀមលក្ខណ:អន្តរាគមន៍គ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៕

មតិយោបល់