ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះ ភ្ល...

ខណៈពេលនេះ ភ្លៀងកំពង់ធ្លាក់ នៅឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាល

0

កណ្ដាល: នៅថៃ្ងទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀលនេះ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ ទៅកម្រិតបង្គួរ តាមបណ្តាឃុំមួយចំនួនក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល៕

មតិយោបល់