ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការសំដែងបានល្...

ការសំដែងបានល្អពិន្ទុពេញការស្រែកយំត្អូញត្អែរបែបកំសត់ស៊ីអារម្មណ៍ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយគ្មានបញ្ហាការនិយាយមានបែបបទល្អបានទទួលពានសាហាវប្រចាំឆ្នាំ គឺដីកាឃុំខ្លួនបានសម្រេច

0

ការសំដែងបានល្អពិន្ទុពេញស្រែកយំត្អូញត្អែរបែបកម្សត់ស៊ីអារម្មណ៍ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយគ្មានបញ្ហាការនិយាយមានបែបបទល្អបានទទួលពានសាហាវប្រចាំឆ្នាំ គឺដីកាឃុំខ្លួនបានសម្រេច ៕

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.