ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្រុកចុងកាល់ក...

ស្រុកចុងកាល់កម្ពស់ទឹកហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ

0

ឧត្តរមានជ័យ: តំបន់អាងទឹក០៥ តាម៉ុក ទំនប់ថ្មី ទឹកបានស្រកចុះ ហើយបានបន្តហូរចូល តំបន់អាងទឹកស្ទឹងស្រែងទី២ ស្ថិតនៅស្រុកចុងកាល់ បង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣៩,៧០ម៉ែត្រ៕

មតិយោបល់