ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដី ជូន ដ...

សេចក្ដី ជូន ដំណឹង ស្តីពី ការ បិទ ចរាចរណ៍ នាវា ជលយាន យន្ត គ្រប់ ប្រភេទ តាមផ្លូវ ទឹក ចំណុច ស្ពាន ព្រែក តាមាក់

0

សេចក្ដី ជូន ដំណឹង ស្តីពី ការ បិទ ចរាចរណ៍ នាវា ជលយាន យន្ត គ្រប់ ប្រភេទ តាមផ្លូវ ទឹក ចំណុច ស្ពាន ព្រែក តាមាក់ ៕

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.