ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើមានបងប្អូនណ...

តើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនទាន់ដឹងពីវីធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ នៃប័ណ្ណសម្គាល់ ប័ណ្ណបើកបរ…

0

ភ្នំពេញ: សូមស្វែងយល់ពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ នៃប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តវិញ្ញាបនបត្រ និងលតាបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសយានយន្ត និងផ្លាកលេខយានយន្តមាន QR CODE ដើម្បីជៀសផុតពីការក្លែងបន្លំផ្សេងៗ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.