ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីអំពាវន...

សេចក្ដីអំពាវនាវ ស្ដីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

0

សេចក្ដីអំពាវនាវ ស្ដីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅថ្ងៃទី២៧-២៨-២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានចែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់