ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនមេត...

សូមបងប្អូនមេត្តាអញ្ជើញមកលុបយានជំនិះចេញពីបញ្ជីដែលឈប់ប្រើប្រាស់ ដោយមិនតម្រូវអោយបង់ថ្លៃសេវាទេ

0

សូមបងប្អូនមេត្តាអញ្ជើញមកលុបយានជំនិះចេញពីបញ្ជីដែលឈប់ប្រើប្រាស់ ដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវាទេ

 

មតិយោបល់