ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នករតនគិរី...

តើអ្នករតនគិរី ដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

0

តើអ្នករតនគិរី ដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

 

មតិយោបល់