ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជម្រាបដល់ប...

សូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រពើពីរ អញ្ជើញមកទទួលយកអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរ

0

សូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រពើពីរ អញ្ជើញមកទទួលយកអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរ ដែលនៅសេសសល់ រកសម៉ីខ្លួនមិនទាន់ឃើញ បើបានឃើញហើយសូមមកយកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រពើពីរ ឫ ទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ ៖
០៧១ ៩៦២២៦៥៥
០៩៦ ៩៦២២៦៥៥ អនុសេនីយ៍ទោ ប៊ុន ថេន នាយប៉ុស្តិ៍
០៩៦ ៩៧១៧៧៦៦ អនុសេនីយ៍ត្រី វិច ម៉ក់ រងប៉ុស្តិ៍៕

 

មតិយោបល់