ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ យានយន្តចំនួន ...

យានយន្តចំនួន ​៥០០ គ្រឿង ត្រូវមន្ត្រីជំនាញខេត្តព្រះវិហារ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

0

ព្រះវិហារ: យានយន្តចំនួន ៥០០ គ្រឿង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ គិតចាប់តាំពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។

យានយន្តចំនួន ៥០០គ្រឿងរួមមាន៖
– រថយន្តត្រួតពិនិត្យឃើញថាត្រឹមត្រូវចំនួន ៣៣៨ គ្រឿង
– ដឹកសំពីងសំពោង ចំនួន១២ គ្រឿង
– ខ្វះឯកសារ ចំនួន១៣២ គ្រឿង
– ឯកសារក្លែងក្លាយ ចំនួន០៤ គ្រឿង
– ដោះរានតខាងក្រោយ ចំនួន០៤ គ្រឿង
– គ្មានបណ្ណបើកបរ ចំនួន ០៩ នាក់
– បណ្ណបើកបរក្លែងក្លាយចំនួន ០១ នាក់៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.