ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនជួយ...

សូមបងប្អូនជួយស៊ែរ ឲ្យម្ចាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានដឹងផង…

0

ត្បូងឃ្មុំ: នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងសួងទាំងអស់ប្រសិនបើស្គាល់ពួកគាត់ឬជាសាច់ញាតិបងប្អូន សូមជួយផ្តល់ពត៌មាននេះឲ្យគាត់បានដឹង និងមកទទួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផង។
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៩៧ ៦២២ ០១៦ ៧
០៨៨ ៩៩៦៧ ៩៦៧៕

មតិយោបល់