ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ឥទិ្ធពលព្យុះទី២៤ ឈ្មោះថា ណាគ្រី ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិចិ្ឆកា នាឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខ…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុឥទិ្ធពលព្យុះទី២៤ ឈ្មោះថា ណាគ្រី ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩ នាឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខ…

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.