ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីផ្អើលពេញ ...

ករណីផ្អើលពេញ Facebook រឿងរិះគន់មន្ទីរពេទ្យខេត្ត មិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុនមង្គលបូរី គិតតែលុយកាក់ មិនយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺក្រីក្រ ពេលនេះចេញបំភ្លឺហើយ

0

សូមអានលិខិតបំភ្លឺដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់