ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ត្រីសង្កាត...

មន្ត្រីសង្កាត់លេខ៣ក្រុងព្រះសីហនុ ជ្រុះបាត់កាបូបនិងឯកសារមួយចំនួន ប្រកាសស្វែងរកជាមួយការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះផង

0

មន្ត្រីសង្កាត់លេខ៣ក្រុងព្រះសីហនុ ជ្រុះបាត់កាបូបនិងឯកសារមួយចំនួន ប្រកាសស្វែងរកជាមួយការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះផង។ អ្នករើសបានអាចយកទៅប្រគល់នៅសាលាសង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ !!

 

មតិយោបល់