ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនមានដឹង...

បងប្អូនមានដឹង ស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ហើយឫនៅ?

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិមយ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់