ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! ផ្អាក...

អុញនោះ! ផ្អាកការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្រ្តីរាជការ នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងមុខងារសាធារណ: សូមគោរពជូនដំណឹង ដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការផ្អាកការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្រ្តីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងពេលកំពុងដំណើរការរៀបចំផ្ទេររចនាសម្ព័ន្ធ និង បុគ្គលិក ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ៕

មតិយោបល់