ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មូលហេតុចម្បងទ...

មូលហេតុចម្បងទី១ ងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍…

0

តើបងប្អូនមានដឹងឫនៅ ល្បឿនដែលជាមូលហេតុចម្បងទី១ ងាយបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
…150km/h…..
…125km/h…..
…122km/h…..

សូមបន្ថយល្បឿន ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស !

មតិយោបល់