ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបាត់ដំបងម...

អ្នកបាត់ដំបងមានដឹងម៉ោងប៉ុន្មានដាច់ភ្លើងហើយឫនៅ?

0

បាត់ដំបង: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់