ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីស្រ្តីម្ន...

ករណីស្រ្តីម្នាក់ ចូលសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន រួចបន្ដបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏បានស្លាប់នោះ ពេលនេះចេញបំភ្លឺ

0

សូមអានលិខិតបំភ្លឺដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់