ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាសូរណាស់! ខំ...

អាសូរណាស់! ខំប្រឹងទៅធ្វើការសំណង់រកលុយដើម្បីយកមកធ្វើបុណ្យ ១០០ថ្ងៃម្ដាយ តែកម្មអកុសលត្រូវអគារបាក់សង្កត់ស្លាប់

0

កែប: ម្ដាយស្លាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ខំប្រឹងទៅធ្វើការសំណង់រកលុយដើម្បីយកមកធ្វើបុណ្យ ១០០ថ្ងៃម្ដាយ តែកម្មអកុសលត្រូវអគារបាក់សង្កត់ស្លាប់នៅក្រោមគំនរសំណង់៕

មតិយោបល់