ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានបងប្អូនណាស...

មានបងប្អូនណាស្គាល់ ឫបាត់ផ្លាកលេខនេះទេ?

0

សេចក្ដីអំពាវនាវពីពលរដ្ឋរើសបានផ្លាកលេខមួយសន្លឹក ដូចក្នុងរូបនេះបើបងប្អូនណាបាត់ សូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ៖ 010 403 043៕

មតិយោបល់