ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បង្ហាញប្រការ ០៦ចំណុច សម្រាប់ការពារខ្លួនពីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី (Novel Coronavirus (2019-CoV)) ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅប្រទេសចិន

0

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បង្ហាញប្រការ ០៦ចំណុច សម្រាប់ការពារខ្លួនពីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី (Novel Coronavirus (2019-CoV)) ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅប្រទេសចិន

 

មតិយោបល់