ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីណែរនាំ...

សេចក្ដីណែរនាំការអនុវត្តវិធានការការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី2019-nCoVនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជន

0

សេចក្ដីណែរនាំការអនុវត្តវិធានការការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី2019-nCoVនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណ:និងឯកជន

 

មតិយោបល់