ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមអ្នកលក់ម៉ា...

សូមអ្នកលក់ម៉ាសទាំងអស់ មេត្តាចូលរួម កុំដំទ្បើងថ្លៃ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសថ្មី

0

ក្រុមប្រឹក្សាគណ:ឱសថការីជាតិ បានចេញសារអំពាវនាវដល់កុំឡើងថ្លៃម៉ាសដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវ:ឱសថសាស្ត្រ

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសារអំពាវដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់